Hormatly raýatlar, Ilçihananyň konsullyk bölümi wagtlaýyn çäklendirilen tertipde işleýär. Poçta arkaly gelip gowuşýan resminamalar boýunça wagtlaýyn işler alnyp barylmaýar, şol sebäpli poçta arkaly resminama ugratmazlygyňyzy haýyş edýäris.

Türkmenistanyň Prezidenti<br>Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow:

"Dünýäniň häzirki ösüşiniň esasy ugurlary we olar babatynda biziň ýurdumyzyň tutýan orny Türkmenistanyň giň we doly möçberli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin saýlap alan ýolunyň, onuň häzirki zamanyň - syýasatyň, ykdysadyýetiň, söwdanyň, maglumat, medeni, ylym-bilim, gumanitar we beýleki ugurlardaky möhüm meselelere işjeň gatnaşmagynyň dogrulygyny tassyklaýar."

Soňky habarlar